PSDS online (งดให้บริการชั่วคราว)

บทเรียนออนไลน์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการ ในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต Long Life Learning โดยเริ่มแรกทางวิทยาลัยได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเปิดหลักสูตร สวัสดิการชุมชนออนไลน์ขึ้น เมื่อปี 2558 และในปี 2561 นี้ วิทยาลัยได้ร่วมมือกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดอบรมหลักสูตร ฌาปนกิจสงเคราะห์ และ การยุติความรุนแรงในครอบครัว การร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการส่งเสริมมาตรฐานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้าถึงแหล่งความรู้ทางออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน เป็นการลดค่าใช้จ่ายงบประมาณในการจัดอบรม และสมาชิกสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทบทวนเนื้อหาเมื่อต้องการได้อีกด้วย 


*** ของดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากหลักสูตรออนไลน์ต่างๆ ของทางวิทยาลัยได้หมดวาระในส่วนของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงของดให้บริการชั่วคราว ทั้งนี้ได้จัดส่งวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว หากท่านไม่ได้รับหนังสือรับรองหรือวุฒิบัตรกรุณาติดต่อ 0896325511 คุณจิราวุธ

Available courses

การยุติความรุนแรงในครอบครัว

การยุติความรุนแรงในครอบครัว

Course

ปพส.312 การพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์ร่วมสมัย (Community Development of Contemporary Ethnic Community)

ปพส.312 การพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์ร่วมสมัย (Community Development of Contemporary Ethnic Community)

Course

งานอาสาสมัครสำหรับการพัฒนา

งานอาสาสมัครสำหรับการพัฒนา

Course

วิชา ปพส.347 การจัดการความเสี่ยงในกิจกรรมธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม

วิชา ปพส.347 การจัดการความเสี่ยงในกิจกรรมธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม

Course

วิชา ปพส.345 การตลาดสร้างสรรค์

วิชา ปพส.345 การตลาดสร้างสรรค์

Course

วิชา ปพส.376 ประชาสังคมและขบวนการทางสังคม

วิชา ปพส.376 ประชาสังคมและขบวนการทางสังคม

Course

วิชา ปพส.211 ชนบทและเมืองศึกษาและการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

วิชา ปพส.211 ชนบทและเมืองศึกษาและการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

Course

วิชา ปพส.301 ระเบียบวิธีวิจัย (PCD 301 Research Methodology)

วิชา ปพส.301 ระเบียบวิธีวิจัย (PCD 301 Research Methodology)

ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยในวิถีชีวิตของบุคคล และการพัฒนาสังคม...
Course

ปพส.602 วิชาวิธีวิทยาการวิจัย การพัฒนา และการจัดการความรู้

ปพส.602 วิชาวิธีวิทยาการวิจัย การพัฒนา และการจัดการความรู้

เมื่อเราเปลี่ยนความหมายของการวิจัยเสียใหม่  ไม่ให้เป็นเรื่องเ...
Course

ปพส.694 นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ปพส.694 นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ความหมาย พัฒนาการและแนวโน้ม การก่อตัวขึ้นของแนวคิด พรมแดนความรู้ ตล...
Course

ปพส.601 กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา

ปพส.601 กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา

แนวคิด ทฤษฎีร่วมสมัย ข้อถกเพียงที่มีต่อการพัฒนาการทางกระบวนทัศน์ของ...
Course