ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยในวิถีชีวิตของบุคคลและกระบวนการพัฒนา บูรณาการความรู้ - การวิจัย - การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ศึกษากระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหาความรู้ด้วยการวิจัยควบคู่ไปกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อเสริมพลังชุมชน ตลอดจนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานวิจัย