แนวคิด ทฤษฎีร่วมสมัย ข้อถกเพียงที่มีต่อการพัฒนาการทางกระบวนทัศน์ของการพัฒนาที่อยู่เบื้องหลัง ภายใต้บริบทสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวิธีวิทยา ตลอดจนผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นตามมา จากกระบวนทัศน์การพัฒนาก่อนสังคมสมัยใหม่ สู่ยุคความทันสมัยที่มีกระบวนทัศน์แบบลดรูปแยกส่วน เปลี่ยนผ่านมาสู่กระบวนทัศน์การพัฒนาเชิงบูรณาการแบบองค์รวม รวมถึงกระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาที่เริ่มก่อร่างขึ้นในสังคมร่วมสมัย