เมื่อเราเปลี่ยนความหมายของการวิจัยเสียใหม่  ไม่ให้เป็นเรื่องเฉพาะของนักวิจัย-นักวิชาการ แต่เป็นเรื่องในวิถีชีวิตประจำวันทั้งที่บ้าน-ที่ทำงาน ฯลฯ ก็เกิดพื้นที่การวิจัยและนักวิจัยหน้าใหม่(ไฟแรง)ในทุกที่ทุกอาชีพได้  จุดประกายจากเรื่องจริง

ความหมาย พัฒนาการและแนวโน้ม การก่อตัวขึ้นของแนวคิด พรมแดนความรู้ ตลอดจนความสำคัญของนวัตกรรมสังคมในฐานะผลผลติที่ถูกคิดและออกแบบ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข เรียนรู้แนวทางและกรอบการวิเคราะห์และการพัฒนานวัตกรรมสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชนท้องถิ่น ผ่านกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ฝึกฝนการคิดเชิงการออกแบบนวัตกรรมสังคม (Desing Thinking) เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น

แนวคิด ทฤษฎีร่วมสมัย ข้อถกเพียงที่มีต่อการพัฒนาการทางกระบวนทัศน์ของการพัฒนาที่อยู่เบื้องหลัง ภายใต้บริบทสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวิธีวิทยา ตลอดจนผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นตามมา จากกระบวนทัศน์การพัฒนาก่อนสังคมสมัยใหม่ สู่ยุคความทันสมัยที่มีกระบวนทัศน์แบบลดรูปแยกส่วน เปลี่ยนผ่านมาสู่กระบวนทัศน์การพัฒนาเชิงบูรณาการแบบองค์รวม รวมถึงกระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาที่เริ่มก่อร่างขึ้นในสังคมร่วมสมัย