ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยในวิถีชีวิตของบุคคล และการพัฒนาสังคมหรือชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้-การวิจัย-การพัฒนา วิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ


ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยในวิถีชีวิตของบุคคล และการพัฒนาสังคมหรือชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้-การวิจัย-การพัฒนา วิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ